adressen

Gemeente van Christus Den Haag
samenkomst zondag 11:00 – 12:30
De Gaarde 61, 2542 CB Den Haag
E-mail: denhaaggemeente@gmail.com 
gemeente van Christus Den Haag

Gemeente van Christus Maastricht
Didohof 49B 6215 RJ Maastricht
Tel: (00)32 89713169 e-mail: sraabs@gmail.com
gemeente van Christus Maastricht

Gemeente van Christus Haarlem
Plataanstraat 99 2023 SC Haarlem
Tel: 023-5276386, 023-5262321, e-mail: jkrumrei @mac.com

Gemeente van Christus Eindhoven
Jan Tooropstraat 6
5642 AK Eindhoven
Tel: 040-2113016, 0499-313544, e-mail: gvc@dse.nl
gemeente Eindhoven

Gemeente van Christus Groningen
Tel: 050-5258266, e-mail: gerardvdwoude@gmail.com

Gemeente van Christus Amsterdam Zuid-Oost
(Ghana) Church of Christ
Krimpertplein 3-A, 1104 PH Amsterdam-Zuidoost, e-mail: p.manso@chello.nl

Gemeente van Christus Den Dolder
Zondag samenkomst 10:30 uur
De Kameel, Dolderseweg 167 A, 3734 BH Den Dolder
Tel: (00) 31 (0) 346-354068